Nang mi

Don-gyi
http://www.tibet-terrier-dongyo.de/